Regulamin - profile społecznościowe

Regulamin prowadzenia profili na portalach społecznościowych

 

§ 1 -  Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin prowadzenia profili na portalach społecznościowych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki prowadzenia przez Panią Katarzynę Bobilewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Bobilewicz z siedzibą w Krakowie (31-006), ul Grodzka 3, NIP 5730250798, REGON 150933037 (“Administrator”) profili na portalach społecznościowych, zwanych dalej profilami, oraz zasady i warunki korzystania z tych profili przez osoby odwiedzające.

2. Ilekroć w Regulaminie mowa o:

– użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą profil po wcześniejszym zalogowaniu się na dany portal społecznościowy;
– moderatorze – należy przez to rozumieć osobę/y wyznaczoną/e przez Administratora odpowiedzialną/e za prowadzenie profilu, a w szczególności za prawidłowe funkcjonowanie Regulaminu oraz nadzorowanie jego przestrzegania przez użytkowników;
– treści – należy przez to rozumieć wszelkie wypowiedzi, materiały, informacje i dane (tekstowe, graficzne, audio – wizualne bądź wyrażone w inny sposób) umieszczane na profilach.

3. Treści dostępne są dla osób posiadających dostęp do Internetu, wyposażonych w powszechnie używane przeglądarki internetowe oraz zarejestrowanych na danym portalu społecznościowym.

 

§ 2 - Cele prowadzenia profili na portalach społecznościowych

1. Celem prowadzenia profili jest marketing usług Administratora. 

 

§ 3 - Publikowanie informacji na profilach

1. Do dodawania postów, komentarzy oraz do zakładania nowych wątków na profilach mają prawo moderator oraz użytkownicy na zasadzie dobrowolności.

2. Treści zamieszczane na profilach nie są informacjami mającymi wpływ na sytuację prawną bądź faktyczną Administratora oraz osób trzecich.

3. Moderator nie ponosi odpowiedzialności: 

– za merytoryczną wartość oraz formę i treść wypowiedzi użytkowników (moderator nie redaguje tych wypowiedzi);
– za prawdziwość i rzetelność treści zamieszczanych na profilach przez użytkowników;
– względem osób trzecich za umieszczone przez użytkownika treści naruszające zasady ust. 4.

4. Użytkownik publikujący na profilach treści odpowiada za ich prawdziwość i za to, że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności zaś praw autorskich, dóbr osobistych lub uprawnień majątkowych czy wizerunku bądź zasad uczciwej konkurencji.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach profili treści zawierających:

– sformułowania powszechnie używane za obraźliwe bądź w inny sposób naruszające prawo lub dobre obyczaje oraz zasady netykiety;
– materiały reklamowe lub inne materiały zawierające treści komercyjne (bez wcześniejszej zgody Administratora);
– materiały szkodliwe dla profili, moderatora lub innego użytkownika, o ile naruszają prawo lub dobre obyczaje, w szczególności zaś gdy są nieprawdziwe lub nierzetelne;
– materiały niezwiązane z tematyką profili.

6. Moderator, uwzględniając ust. 5, zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usuwania wypowiedzi oraz innych treści (w całości bądź w części), które:

– naruszają dobra prawnie chronione innych użytkowników lub osób trzecich, w tym prywatność, prawa autorskie, dobra osobiste lub uprawnienia majątkowe czy wizerunek lub zasady netykiety;
– zawierają uznawane za niechciane lub niepotrzebne treści elektroniczne (tzw. spam), stanowiące treści przypominające komunikaty lub ogłoszenia;
– stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych, rasistowskich, ksenofobicznych itp.;
– są reklamami lub promocją działalności gospodarczej lub stanowią materiał o charakterze komercyjnym;
– naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne), są wulgarne lub skierowane przeciwko określonej osobie fizycznej lub prawnej;
– nie są tematycznie związane z
– uniemożliwiają, w znacznym stopniu utrudniają lub destabilizują działanie profili oraz możliwości korzystania z nich przez innych użytkowników;
– nie mają charakteru merytorycznego bądź są zamieszczane wielokrotnie.

7. Użytkownikom publikującym na profilach nie przysługuje żadne wynagrodzenie w jakiejkolwiek formie.

8. Użytkownik ma prawo do korzystania z profili, a w szczególności do:

– usuwania lub zmiany zamieszczanych przez siebie treści, o ile pozwalają na to warunki techniczne danego portalu społecznościowego;
– wymiany informacji z innymi użytkownikami.

9. Moderator ma prawo do: 

– publicznego udostępniania wypowiedzi użytkownika na profilach bez ograniczeń czasowych, w taki sposób, aby inni użytkownicy mieli do nich dostęp;
– publikowania i rozpowszechniania wybranych wypowiedzi użytkownika;
– usuwania treści, o których mowa w ust. 6, a w szczególnych przypadkach również do ograniczenia dostępu do profili osobom oraz podmiotom utrudniającym ich funkcjonowanie i działającym na ich niekorzyść.

 

§ 4 - Nadzór i odpowiedzialność za prowadzenie profili

1. Nadzór nad zawartością profili sprawuje moderator.

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, polega przede wszystkim na kontroli zgodności umieszczanych treści z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

– niedostępność lub zmianę treści linków internetowych do źródeł umieszczanych na profilach;
– przerwy w funkcjonowaniu profili zaistniałe z przyczyn technicznych i/lub niezależnych od Administratora;
– opóźnienia w działaniu profili lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Administratora;
– szkody użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w internecie, takimi jak włamania do systemu, zainfekowanie wirusami systemu użytkownika sieci i tym podobne;
– bezprawne rozpowszechnianie, plagiat czy niestosowne wykorzystywanie przez osoby trzecie prezentowanych treści.

4. Administrator informuje, że korzystanie z profili i udostępnianych przez nie treści odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, kompletności czy użyteczności.

5. Administrator zastrzega sobie:

– prawo do dowolnej modyfikacji zasobów, narzędzi oraz sposobu działania profili; użytkownikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora;
– prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany; wszelkie zmiany stają się obowiązujące od momentu ich opublikowania na profilach.

 

§ 5 - Przetwarzanie danych osobowych

1. Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe użytkowników: imię, nazwisko (nick), avatar, zdjęcie.

2. Cele przetwarzania danych osobowych wynikają z uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. marketingu bezpośredniego jego usług, cele informacyjne.

3. Podstawą przetwarzania jest wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do chwili wycofania zgody. 

4. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom ani do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

6. Dane zbierane w ramach profili nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami Administratora.

7. Dane osobowe nie podlegają czynności profilowania.

8. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Prawa Telekomunikacyjnego oraz art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),  a także z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w szczególności: prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, prawo usunięcia danych (bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach niż wskazane powyżej, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw oraz wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres e-mail: apartments@scharffenberg.pl

 

§ 6 - Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

3. Uwagi dotyczące funkcjonowania profili można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Aktualne dane kontaktowe moderatora dostępne są na stronach profili.